Aktualności i komunikaty


KONKURS „BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE": „PROJEKTY APLIKACYJNE"

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowany jest Konkurs skierowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Projekty muszą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Otrzymane wsparcie będzie przeznaczone na badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Alokacja na konkurs wynosi 200 mln zł. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł.

Konkurs jest podzielony na dwie rundy, a wnioski można składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r do godziny 16 w wersji elektronicznej.

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Konkursie można kierować:

- w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) – na adres: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl

- w pozostałych sprawach – na adres: aplikacyjne@ncbr.gov.pl oraz pod numer telefonu (22) 39 07 252 i (22) 39 07 142

Przydatne linki:

OGŁOSZENIE

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

INTELIGENTNY ROZWÓJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS

Program skierowany jest do indywidualnych, doświadczonych naukowców, którzy w momencie zamknięcia danego konkursu mają stopień doktora lub wykażą się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych. Celem konkursu jest umożliwienie naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w wybranej jednostce w dowolnym miejscu świata oraz rozwijanie ich kreatywności i innowacyjności.

W porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, naukowiec przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy, a przyznane granty mogą dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i zaproponowanego tematu, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne.

Wyróżnia się dwa typy grantów:

- European Fellowship – w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju niż pochodzi naukowiec - od 12 do 24 miesięcy (LINK)

- Global Fellowships – w tzw. krajach trzecich - każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE - od 12 do 24 miesięcy (LINK)

Naukowiec powinien zostać zatrudniony przez instytucję przyjmującą na czasową umowę o pracę. Budżet składa się z kosztów osobowych (wynagrodzenie, dodatek relokacyjny, dodatek dla os. posiadających rodzinę) oraz kosztów instytucji (badania i szkolenia; koszy pośrednie i koszty zarządzania).

Wnioski, przygotowane wspólnie przez naukowca i wybraną przez niego instytucję przyjmującą, należy składać elektronicznie w odpowiedzi na konkurs ogłoszony na Participant Portal (LINK)

do dn. 12 września 2018 r.

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie – Individual Fellowship

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


NAWA: WSPARCIE MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW – BILATERALNA WYMIANA NAUKOWCÓW Z FRANCJĄ, AUSTRIĄ I NIEMCAMI

Celem naboru jest nawiązywanie i/lub pogłębianie już istniejącej współpracy między ośrodkami akademickimi w Polsce i Francji, Austrii lub w Niemczech poprzez realizację projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Rozpatrywane są wyłącznie projekty złożone łącznie w Polsce i w Niemczech, w Polsce i we Francji lub w Polsce i w Austrii. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Z wnioskami o finansowanie mogą występować uczelnie, w których kandydaci zgłaszają swoje kandydatury.

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 20 000 PLN. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Wnioski należy składać w terminie od 16 kwietnia do 29 czerwca 2018 r. (Austria, Niemcy) lub 2 lipca 2018 r. (Francja), do godziny 15.00 w systemie teleinformatycznym NAWA.

Szczegółowy opis programu, zasady naboru oraz regulamin możecie Państwo znaleźć TUTAJ

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas. Z wyrazami szacunku,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 18.04.2018


KRYSZTAŁOWA BRUKSELKA 2018 – PROGRAMY RAMOWE UE – NAGRODY INDYWIDUALNE

Z okazji 20 rocznicy powstania Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE przyznane zostaną Nagrody Kryształowej Brukselki 2018, celem wyróżnienia osób z wybitnymi osiągnięciami w realizacji i promocji projektów Programów Ramowych Badań i Innowacji UE (od dn. 1 stycznia 1999 do dn. 31 marca 2018) oraz wzmocnienia doskonałości naukowej i podniesienia konkurencyjności gospodarczej UE.

Swoich kandydatów do nagrody indywidualnej można zgłaszać do dn. 25 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem formularza onlineLINK

Lista laureatów zostanie ogłoszona 6 czerwca 2018 r. podczas Gali Nagrody Kryształowej Brukselki 2018 oraz opublikowana na stronie www.kpk.gov.pl.

Szczegółowy opis formularza zgłoszeniowego oraz regulamin możecie Państwo znaleźć tutaj:

OPIS FORMULARZA

REGULAMIN KONKURSU

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas.

Z poważaniem,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl

Częstochowa, dn. 17.04.2018


NAGRODY NAUKOWE „POLITYKI" 2018 DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Tygodnik „Polityka" zaprasza wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych i dydaktycznych, posiadających tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego zatrudnionych w polskich uczelniach, oraz doktorantów do wzięcia udziału w konkursie dla młodych naukowców (do ok. 35 roku życia; nieznaczne przekroczenie granicy wiekowej nie jest dyskwalifikujące), którego celem jest promowanie wartościowego wzoru kariery, akcentując intelekt i pracowitość. Konkurs jest skierowany do osób, które w ciągu ostatniego roku, dwóch miały przełomowy moment w swojej zawodowej karierze; może być to praca doktorska, ważny artykułów naukowy rozpoczęcie/ zakończenie badań, itp.

W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 15 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Stypendia zostaną przyznane w następujących kategoriach: nauki humanistyczne, nauki ścisłe, nauki społeczne, nauki o życiu, nauki techniczne.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie Konkursu: link poniżej) i odesłać go drogą elektroniczną do 17 czerwca 2018 na adres: stypendia@polityka.pl

Szczegółowe informacje dot. zasad Konkursu oraz naboru możecie Państwo znaleźć TUTAJ

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam również do nas,

mgr Bartłomiej Kowalik

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl


NAWA: PROGRAM STYPENDIALNY DLA NAUKOWCÓW IM. PROF. BEKKERA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) organizuje program skierowany do naukowców posiadających min. stopień doktora, zatrudnionych na umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną w polskiej uczelni lub jednostce naukowej, którzy będą mieli możliwość prowadzić badania naukowe, dydaktykę oraz pozyskać materiały do publikacji bądź odbyć staż naukowy w wybranym ośrodku goszczącym na całym świecie . Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki oraz nie wprowadza ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

NAWA zapewni Beneficjentom stypendium obejmujące koszty utrzymania oraz dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta i/lub dzieci.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 1 stycznia 2019 ani nie później niż 30 września 2019.

Uwaga – w tym programie wnioskują Państwo sami, bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego LINK w okresie od 4 kwietnia do 31 maja 2018 roku do godz. 15.00 czasu środkowoeuropejskiego letniego.

ul. Polna 40, 00-635 Warszawa

www.nava.gov.pl biuro@nava.gov.pl

+48 22 390 35 00

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Programu zapraszam również do nas,

Bartłomiej Kowalik,

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 37 84 364, b.kowalik@ajd.czest.pl


Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na studia (SMS) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy w roku akademickim 2018/2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na rok akademicki 2018/2019 w celu odbycia studiów za granicą (SMS) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMS

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SMS

Załącznik 2 Learning-agreement for study

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 12.03.2018 r.Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ wyjazdy od 01.06.2018 do 30.09.2019

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne planowane na okres od 01.06.2018 do 30.09.2019 w celu odbycia praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 12 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r.

Kompletną dokumentację w formie papierowej należy przekazać do:
mgr Beata M. Wolna
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: b.wolna@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 272

Zasady kwalifikacji SMP

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SM

Załącznik 2 Learning-agreement for traineeship

Załącznik 3 Stawki stypendium


Częstochowa, 12.03.2018 r.


Komunikat o zakończeniu kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Wyniki kwalifikacji dostępne są → tutaj

Częstochowa, 21.12.2017 r.


Komunikat o zakończeniu kwalifikacji studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Wyniki kwalifikacji dostępne są → tutaj

Częstochowa, 21.12.2017 r.


Kwalifikacja studentów na wyjazdy stypendialne na praktyki (SMP) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń studentów na wyjazdy stypendialne w celu odbycia praktyki (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 20 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.

Złożenie dokumentacji:
dr Rafał Głębocki
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: r.glebocki@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 364

Zasady kwalifikacji SMP

Załącznik 1 Wniosek Erasmus SM

Załącznik 2 II.6-Annex-HE-Learning-agreement traineeships form 2016

Częstochowa, 20.11.2017 r.


Kwalifikacja pracowników na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w celu nauczania (STA) ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 20 listopada 2017 r. do 04 grudnia 2017 r.

Złożenie dokumentacji:

dr Rafał Głębocki
ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118
email: r.glebocki@ajd.czest.pl
tel. 34 37 84 364

Zasady kwalifikacji STA

Załącznik 1 Wniosek STA 2016

Załącznik 2 Mobility STA 2016

Wykaz Uczelni Partnerskich (do pobrania na dysk)

Częstochowa, 20.11.2017 r.


Komunikat o zakończeniu kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Wyniki kwalifikacji dostępne są → tutaj

Częstochowa, 16.11.2017 r.Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

1. Termin rekrutacji

11 października - 03 listopada 2017 r.

2. Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji pracowników

3. Informacje o programie Erasmus+ i wykaz uczelni partnerskich

(a) Informator Erasmus+

(b) Przewodnik po programie Erasmus+

(c) Strona internetowa AJD

(d) Zgłoś swoją podróż - Odyseusz (MSZ)

(e) Obowiązujące stawki

(f) Kalkulator odległości

4. Dokumentacja - formularze do wypełnienia

(a) Wniosek o wyjazd (do pobrania na dysk)

(b) Indywidualny program szkolenia (do pobrania na dysk)

5. Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt

dr Rafał Głębocki

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118

email: r.glebocki@ajd.czest.pl

tel. 34 37 84 364

Częstochowa, 11.10.2017 r.Komunikat o zakończeniu kwalifikacji pracowników na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Wyniki kwalifikacji dostępne są → tutaj .

Częstochowa, 14.06.2017 r.Komunikat o zakończeniu kwalifikacji studentów na wyjazdy stypendialne (SMS - STUDIA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (SMS) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Wyniki kwalifikacji dostępne są → tutaj .

Częstochowa, 14.06.2017 r.Komunikat o zakończeniu kwalifikacji studentów na wyjazdy stypendialne (SMP - PRAKTYKI) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

E1

Uprzejmie informujemy o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na wyjazdy stypendialne (SMP) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Wyniki kwalifikacji dostępne są → tutaj .

Częstochowa, 14.06.2017 r.Kwalifikacja pracowników na wyjazdy stypendialne (ST) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018.

E1

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą AJD w Częstochowie uprzejmie informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń pracowników na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 8 maja do 02 czerwca 2017 r.

Szczegółowe informacje o programie podano na stronie internetowej uczelni w zakładce: Współpraca międzynarodowa / Erasmus+

Wykaz uczelni partnerskich, kierunków i specjalności oraz niezbędne formularze dostępne są → tutaj

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

dr Rafał Głębocki

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118

email: r.glebocki@ajd.czest.pl

tel. 34 37 84 364

Częstochowa, 04.05.2017 r.
Komunikat dla studentów - kandydatów na wyjazdy stypendialne w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2017/2018.


ErasmusPlus Akcja 1. "Mobilność edukacyjna" w ramach sektora: szkolnictwo wyższe.

e1

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej studentów na wyjazdy na studia i praktyki w programie Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 w semestrze zimowym.

Rekrutacja na wyjazdy potrwa od 8 maja do 2 czerwca 2017 r. Prosimy o zapoznanie się ze szczególowymi informacjami nt. wyjazdów i zasad rekrutacji → tutaj

Złożenie dokumentacji, informacje, kontakt:

dr Rafał Głębocki

ul. Waszyngtona 4/8, pok. 118

email: r.glebocki@ajd.czest.pl

tel. 34 37 84 364

Częstochowa, 04.05.2017 r.