Konferencje


::Ogólnopolska Konferencja Naukowa
ARCHIWA ZAKŁADOWE W STRUKTURACH ADMINISTRACJI  PUBLICZNEJ
Częstochowa – 22 października 2013 r.
ORGANIZATOR:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Administracji

Do udziału zapraszamy osoby zainteresowane różnymi aspektami tematu  -  przede wszystkim historyków,  administratywistów, prawników, archiwistów, osoby podejmujące problematykę zarządzania dokumentacją w archiwach zakładowych i składnicach akt.

 

[ Formularz zgłoszeniowy ]             [ Zgłozenie ]

 

 

 

::VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa: PODSTAWY EDUKACJI Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa
Częstochowa, 18–19 listopada 2013 r.
ORGANIZATOR:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydział Pedagogiczny
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań


Proponowana konferencja jest kolejną (siódmą) z cyklu spotkań poświęconych „Podstawom edukacji…”, organizowanych przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Założenia konferencji

Podtytuł konferencji „Trendy cywilizacyjne wobec wiedzy, innego człowieka, społeczeństwa” wyznacza obszar debaty koncentrującej się wokół cywilizacyjnych uwikłań edukacji z jej praktycznymi kontekstami rozumianymi jako rozwój i uczenie się. Konferencja podejmuje wymianę myśli i doświadczeń w perspektywie komparystycznej. Analizy porównawcze dotyczyć będą różnych obszarów cywilizacyjno- kulturowych, Europy, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej.  Do dyskusji zostali zaproszeni badacze reprezentujący te obszary, między innymi z Francji, Słowacji, Białorusi, Peru, USA.
Proponowana idea tej edycji podkreśla fakt koniecznej twórczej, efektywnej adaptacji edukacji do nowego świata, który jest inny, pełen nowych zjawisk, nadziei, dylematów, obaw i pełen zmienności. Edukacja jako praktyka społeczna musi mieć głęboką świadomość - od czego odchodzi i do czego zmierza? Dlatego podstawy edukacji dziś wymagają ciągłej readaptacji, rewaloryzacji, bycia w procesie, aby wiedzieć, działać, żyć wspólnie, być
(J. Delors, 1998) Czy tak de facto jest?
W naszej dyskusji podejmiemy wątki, które będą próbą szukania strategicznych mostów między edukacją i cywilizacją. Plan rozważań wyznaczają w szczególności zarysowane w podtytule obszary dyskusyjne, które nie pozostają rozłączne.

 

[ Formularz zgłoszeniowy ]             [ Komunikat ]

 

 


:: XIX INTERNATIONAL SEMINAR ON PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS (ISPCS) AND ADVANCED MATERIALS
Częstochowa 12-15 czerwca 2013
ORGANIZATOR:
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Wydziały Chemii, Fizyki oraz Elektroniki Uniwersytetu Lwowskiego
Zakład Produkcyjno-Naukowy “Karat” we Lwowie


W czerwcu br. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AJD w Częstochowie organizuje XIX International Seminar on Physics and Chemistry of Solids (ISPCS) and advanced materials. Konferencja ma wieloletnią tradycję i jest organizowana corocznie we współpracy z Wydziałami Chemii, Fizyki oraz Elektroniki Uniwersytetu Lwowskiego oraz Zakładem Produkcyjno-Naukowym “Karat” we Lwowie. W tym roku konferencja organizowana jest w Częstochowie w dniach 12-15 czerwca.


[ Zaproszenie ]             [ Komunikat ]


 

 

 

:: KONIEC ŚWIATA...... I CO DALEJ? O TOŻSAMOŚCI, CHRZEŚCIJAŃSTWIE, CYWILIZACJI EUROPEJSKIEJ, PARADYGMACIE KRAŃCOWOŚCI I NOWEGO POCZĄTKU
Kraków 15-16 listopada

Częstochowa 22-23 listopada
ORGANIZATOR:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  Instytut Filologii Polskiej
  Pracownia Komparatystyki Kulturowej

 

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI
Nawiązując tradycją do „Uniwersytetu Latającego", pragniemy zaprosić wszystkich do uczestniczenia w konferencji naukowej poświęconej możliwości przekraczania paradygmatu końca w kontekście kryzysu tożsamości chrześcijańskiej i europejskiej. Konferencja odbywać się będzie z tygodniową przerwą w listopadzie 2012 r. w dwóch miastach: w Krakowie (15-16) na Uniwersytecie Papieskim i w Częstochowie (22-23) w Akademii im. Jana Długosza. Podejmowana problematyka oscyluje wokół zagadnień schyłkowości, krańcowości, finityzmu, granic ujmowanych w jak najszerszych aspektach kulturowych, filozoficznych, literackich, artystycznych, medialnych itp.; jak również refleksji nad możliwością i podejmowanymi próbami wyjścia z tego impasu, w jakim znalazła się współczesna cywilizacja, odrzucająca chrześcijaństwo jako podstawę przeżywania kultury. Zaproponowane przez prelegentów tematy zostały sklasyfikowane w dwóch kręgach tematycznych: religijno-filozoficznym i kulturowo-literackim.

Planowane obrady konferencyjne mają podobną strukturę, zostają inicjowane dyskusją panelową, do udziału w której zapraszamy gości - wybitnych przedstawicieli literatury, filozofii, teologii, religioznawstwa i historii. Nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie tę formę konferencyjną, ma ona bowiem stanowić nie tyle jeszcze jedną dyskusję akademicką, ale przede wszystkim wywoływać refleksję na poziomie życia społecznego, czego wyrazem ma być otwarcie owych obrad dla zaproszonej publiczności: studentów, przedstawicieli mediów, Kościoła, życia kulturalnego w mieście. Dyskusja panelowa, do wzięcia udziału w której zapraszamy, będzie odbywać się w godzinach popołudniowych w Krakowie 15 listopada w Muzeum Archeologicznym oraz w Częstochowie 22 listopada w sali Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II. W drugim dniu konferencji pragniemy zagłębić się we wskazaną problematykę dzięki przygotowanym referatom prelegentów. Obrady sesyjne będą odbywać się kolejno w Krakowie 16 listopada w Muzeum Archeologicznym i na ul. Kanoniczej oraz w Częstochowie 23 listopada w salach Rektoratu AJD.

Konferencję patronatem objęli: w Krakowie Metropolita Krakowski, Krad. Stanisław Dziwisz; w Częstochowie Biskup diecezjalny Wacław Depo.
Organizatorami konferencji są Uniwerystet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

Harmonogram Konferencji - Kraków ]      [ Harmonogram Konferencji - Częstochowa ]

 

 

 

:: PODSTAWY EDUKACJI SFERA WARTOŚCI I ZASAD
19-20 listopada 2012 roku
ORGANIZATOR:

Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

 

ZAŁOŻENIA KONFERENCJI
Podtytuł konferencji „Sfera wartości i zasad" wskazuje na zamiar przeniesienia debaty na temat paradygmatycznej zmiany w naukach pedagogicznych na grunt filozofii edukacji, szczególnie filozofii wartości. Tradycja kształcenia jest tradycją filozoficzną i humanistyczną, stąd też obejmuje tworzenie konstrukcji teoretycznych obejmujących dziś takie dyscypliny jak: psychologia, socjologia, pedagogika, ale przede wszystkim filozofię z jej warstwą aksjologiczną, estetyczną, etyczną i poznawczą. Wydaje się, że dopiero w takim otoczeniu teoretycznym możliwe jest tworzenie ogólnej teorii edukacji. Tylko tak szeroki kontekst pozwala na zarysowanie wizji edukacji, które mają szanse lec u podstaw społecznie akceptowanych filozofii rozwoju podmiotu, kształtowania jego tożsamości.

 

[ Więcej o konferencji ]    [ Formularz zgłoszeniowy ]    [ Komunikat ]

 

 


:: MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z OKAZJI JUBILEUSZU 20-LECIA POWOŁANIA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA A ZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE
10-11 maja 2012
ORGANIZATOR:
Wydział Matematyczno-przyrodniczy
Instytut Edukacji Technicznej i Bezpieczeństwa

 

TEMATYKA KONFERENCJI

 • różne obszary nauk o bezpieczeństwie,
 • inżynieria bezpieczeństwa w praktyce,
 • dydaktyka inżynierii bezpieczeństwa,
 • ochrona przeciwpożarowa.

 INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW
Formularz zgłoszeniowy oraz wszelkie informacje dotyczące konferencji będą umieszczone na stronie internetowej konferencji. Dostęp do strony poprzez:  
www.cspsp.pl lub www.iet.ajd.czest.pl

 

[ Więcej o konferencji ]

 :: TBIOLOGICZNO-MEDYCZNE I HUMANISTYCZNE PODSTAWY KULTURY FIZYCZNEJ
    I TURYSTYKI W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
16-17 lutego 2012
ORGANIZATOR:
Wydział Pedagogiczny
Instytut Kultury Fizycznej i Turystyki

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych prowadzonych w ośrodkach naukowych w Europie Środkowo-Wschodniej w zakresie szeroko pojętej kultury fizycznej i turystyki.. Konferencja będzie także służyć nawiązaniu kontaktów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

 

[ Więcej o konferencji ]   [ Formularz zgłoszeniowy ]

 

 

 

:: TENDENCJE I WYZWANIA DORADZTWA ZAWODOWEGO
połączonej z obchodami 10 rocznicy śmierci
prof. Wandy Rachalskiej

19-20 kwietnia 2012
ORGANIZATOR:
Wydział Pedagogiczny
Zakład Doradztwa Zawodowego

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Zamysłem organizatorów konferencji jest podjęcie dyskusji w poniżej zarysowanych obszarach problemowych:
1. Dyskurs o przyszłości i rozwoju poradnictwa zawodowego
2. Wybory edukacyjno – zawodowej jednostki
3. Interdyscyplinarność poradnictwa zawodowego
4. Kompetencje i kwalifikacje współczesnego doradcy zawodowego.
5. Nowe nurty w doradztwie zawodowym.
6. Etyka w poradnictwie zawodowym
7. Poradnictwo zawodowe w praktyce
8. Kształcenie ustawiczne wobec rynku pracy
9. Problemy grup ryzyka na rynku pracy

Prosimy, aby potraktowali Państwo powyższe propozycje jako otwarty zbiór. Chętnie przyjmiemy sugestie rozszerzające lub uzupełniające zaproponowana tematykę.

 

[ Więcej o konferencji ]   [ Formularz zgłoszeniowy ]

 

 

 

:: PODSTAWY EDUKACJI, PROPOZYCJE METODOLOGICZNE
14 listopada 2011
ORGANIZATOR:
Wydział Pedagogiczny
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa


Proponowana konferencja jest kolejną (piątą) z cyklu spotkań poświęconych „Podstawom edukacji…”, organizowanych przez Zakład Pedagogiki Ogólnej i Metodologii Badań Wydziału Pedagogicznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

 

[ Więcej o konferencji ]   [ Formularz zgłoszeniowy ] [ Program konferencji ]

 

 

 

 

:: SPOŁECZNE ASPEKTY GOSPODARKI RYNKOWEJ
5-7 września 2011 roku
ORGANIZATOR:

Instytut Zarządzania i Marketingu

 

Zakres tematyczny konferencji:

Celem konferencji jest dyskusja naukowa i wymiana poglądów na temat wszelkich aspektów dotyczących transformacji państwa dobrobytu wraz z jego gospodarką wolnorynkową w społeczeństwie dobrobytu.

 

Tematyka konferencji obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • Ekonomia społeczna, społeczna odpowiedzialność, społeczna przedsiębiorczość oraz społeczna wartość dodana.
 • Jakość życia w świetle ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju a także jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i systemu edukacji.
 • Spójność społeczna, komunikacja społeczna, partnerstwo publiczno - prywatne oraz kapitał społeczny.
 • Zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych oraz psychologiczne aspekty rynku.
 • Badania marketingowe i ich aspekty społeczne.

 

Komitet Naukowy:

Przewodniczący: Prof. Walenty Ostasiewicz - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

Komitet Organizacyjny:

Przewodnicząca: Mgr Paulina Ucieklak-Jeż - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

 

 [ Więcej o konferencji

 

 


 

:: EDUKACJA NA STYKU KULTUR
18-19 września 2011 roku
ORGANIZATOR:

Instytut Pedagogiki
Zakład Historii i Teorii Wychowania


Konferencja skupia się na następującej problematyce:

 1. Zetknięcie kultur - od edukacji wielokulturowej do międzykulturowej
 2. Pogranicze kultur i człowiek pogranicza
 3. Sposoby rozwiązywania problemów wynikłych ze styku kultur
 4. Paradygmaty edukacji międzykulturowej
 5. Tożsamość i podmiotowość międzykulturowa
 6. Podmiotowość na tle bogactwa kultury
 7. Formy realizacji koncepcji edukacji międzykulturowej
 8. Instytucjonalny wymiar edukacji międzykulturowej
 9. Rola religii w wychowaniu międzykulturowym
 10. Zróżnicowanie kulturowe a podstawowe standardy współczesnej edukacji
 11. Wzorce myślenia oraz standardy zachowania jako kategorie nowoczesnej edukacji międzykulturowej
 12. Kształcenie kompetencji międzykulturowych
 13. Demokratyzacja i globalizacja oraz inne wartości edukacji międzykulturowej
 14. Edukacja europejska a edukacja globalna
 15. Mniejszości w Polsce i Unii Europejskiej jako problem edukacyjny
 16. Szkolnictwo mniejszościowe na ziemiach polskich i w Polsce w XIX i XX wieku

 

Skład Komitetu Naukowego Konferencji:

Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Sztumski

Z-ca Przewodniczącego: dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński

dr hab. prof. AJD Grzegorz Majkowski

dr Maria Janukowicz

dr Paweł Zieliński

dr Mirosław Łapot

 

Sekretarz Konferencji:

mgr Izabela Wrona

mgr Katarzyna Zalas

 

[ Więcej o konferencji ]