Książka telefoniczna


SPIS TELEFONÓW W AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

Spis telefonów

Centrala

34 3784 100

Rektor

34 3784 128

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

34 3784 131

34 3784 132

Prorektor ds. Studenckich

34 3784 122

34 3784 123

34 3784 124

Prorektor ds. Rozwoju

34 3784 361

Kanclerz

34 3784 183

Z-ca Kanclerza

34 3784 181

Z-ca Kanclerza ds. Ekonomicznych - Kwestor

34 3784 180

Administracja centralna

budynek przy ul. Waszyngtona 4/8

Administrator obiektu

34 3784 103

Kancelaria ogólna

34 3784 230

Transport

34 3784 205

Biuro Rektora

Kierownik


34 3784 128

34 3784 127

Biuro Promocji

Kierownik


34 3784 361

34 3784 168

Biuro Projektów Europejskich

34 3784 133

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą

Kierownik


34 3784 132

34 3784 131

34 3784 364

34 3784 223

Dział Spraw Studenckich

KierownikBiuro Karier

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego


34 3784 122

34 3784 123

34 3784 124

34 3784 363

34 3784 204

Dział Dydaktyki

Kierownik


34 3784 120

34 3784 118

34 3784 119

Dział Administracji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik

Inwentaryzacja


34 3784 104

34 3784 182

Dział Zamówień Publicznych34 3784 201

34 3784 200

Dział Infrastruktury Informatycznej

Kierownik


34 3784 185

34 3784 251

Dział Księgowości

KierownikStanowiska ds. obsługi finansowejKasa

Stanowiska ds. obsługi finansowej wydziałów

Wydział Pedagogiczny

Wydział Sztuki

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Wydział Filologiczno-Historyczny


34 3784 335

34 3784 330

34 3784 340


34 3784 338

34 3784 321

34 3784 203


34 3784 269

34 3784 339

34 3784 242

34 3784 284

Dział Kadr i Spraw Socjalnych

Kierownik

Kadry


Sprawy socjalne


34 3784 237

34 3784 331

34 3784 238

34 3784 367

Dział Płac

Kierownik


34 3784 332

34 3784 333

Samodzielne stanowisko ds. BHP

34 3784 141

Dział Techniczno-Remontowy

Kierownik


34 3784 209

34 3784 300

Samodzielne stanowisko ds. BHP

34 3784 141

Inspektorat Ppoż.

34 3784 300

Wydawnictwo im. St. Podobińskiego

Redaktor Naczelny


34 3784 329

34 3784 326

34 3784 327

34 3784 328

Związki zawodowe

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Komisja zakładowa NSZZ Solidarność


34 3784 240

34 3784 270

Wydziały i jednostki międzywydziłowe - budynek dydaktyczny ul. Waszyngtona 4/8

Wydział Pedagogiczny

Dziekan

Dziekanat

Kierownik

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Instytut Pedagogiki

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej


34 3784 297


34 3784 302

34 3784 304

34 3784 292

34 3784 325

34 3784 324

Wydział Sztuki

Dziekan

Dziekanat

Kierownik


34 3784 232


34 3784 232

34 3784 234

Studium Nauki Języków Obcych

34 3784 249

Uniwersytet Trzeciego Wieku

34 3784 208

Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Centrala

34 3614 918

34 3614 919

Administrator obiektu34 361 127

Wydziały i jednostki międzywydziałowe - budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 13/15

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Dziekan

Dziekanat

Kierownik

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii

Instytut Fizyki

Instytut Matematyki i Informatyki

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa


34 3612 179


34 3612 179

w. 224, 225

34 3615 154

34 3612 228

34 3612 269

34 3615 970

Wydział Pedagogiczny

Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii


34 3655 983

Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 6

Centrala
34 3664 919
Administrator obiektu

34 3783 102

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

34 3651 863

Budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Centrala

34 3783 101

Administrator obiektu

34 3783 102

Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dyrektor


34 3783 120

34 3783 119

Wydziały i jednostki międzywydziałowe - budynek dydaktyczny ul. Zbierskiego 2/4

Wydział Filologiczno-Historyczny

Dziekanat studia stacjonarne i niestacjonarne

(kierunki: Administracja, Zarządzanie, Filozofia)


Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa

Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania

Instytut Filologii Obcych34 3783 114

34 3783 115

34 3783 139

34 3783 144

34 3783 192

Wydział Sztuki

Instytut Muzyki


34 3783 188

Budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Centrala

34 3611 018

Administrator obiektu

34 3611 067

Wydziały i jednostki międzywydziałowe - budynek dydaktyczny ul. Dąbrowskiego 14

Wydział Sztuki

Instytut Sztuk Pięknych


34 3656 626

Budynek dydaktyczny al. Armii Krajowej 36a

Centrala

34 3613 120

34 3615 419

Administrator obiektu

34 3611 067

Archiwum zakładowe

w. 143

Biblioteka Główna Sekretariat

Dział Informacji Naukowej i Bibliografii

34 3612 452

34 3614 849

Wydziały i jednostki międzywydziałowe - al. Armii Krajowej 36a

Wydział Filologiczno-Historyczny

Dziekan

Dziekanat

Kierownik

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Instytut Filologii Polskiej

Instytut Historii

Instytut Filozofii


34 3704 260


34 3704 260

34 3611 425

34 3668 544

34 3614 114

34 3613 946

Dom studenta "Skrzat" - ul. Dąbrowskiego 76/78

Centrala

Kierownik

34 3610 738

34 3681 099