Ocena okresowa nauczycieli


Podstawa prawna


    Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z póżn. zm.) - fragmenty z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (ujednolicony tekst Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., Nr 1842)  tutaj):


Art. 111.1. Pracownicy naukowo-dydaktyczni są obowiązani:

1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;

2) prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe, rozwijać twórczość naukową albo artystyczną;

3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

2. Pracownicy naukowi mają obowiązki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Do obowiązków nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego należy również kształcenie kadry naukowej.

4. Pracownicy dydaktyczni są obowiązani:

1) kształcić i wychowywać studentów, w tym nadzorować opracowywanie przez studentów prac zaliczeniowych, semestralnych, dyplomowych, pod względem merytorycznym i metodycznym;

2) podnosić swoje kwalifikacje zawodowe;

3) uczestniczyć w pracach organizacyjnych uczelni.

5. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni zawodowej mogą uczestniczyć w pracach badawczych. Warunki prowadzenia tych prac określa organ kolegialny uczelni wskazany w statucie.

 

Art. 132. 1. Wszyscy nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, w szczególności w zakresie należytego wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 111, oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej.

2. Oceny dokonuje podmiot wskazany w statucie uczelni, nie rzadziej niż raz na cztery lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony. Kryteria oceny oraz tryb jej dokonywania, z uwzględnieniem możliwości zasięgania opinii ekspertów spoza uczelni, określa statut.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonując oceny nauczyciela akademickiego, uwzględnia ocenę dokonywaną co najmniej raz w roku akademickim przez studentów i doktorantów w zakresie wypełnianiaobowiązków dydaktycznych przez tego nauczyciela akademickiego. Zasady dokonywania tej oceny i sposób jej wykorzystania określa statut uczelni.

4. Do okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym lub urlopie dla poratowania zdrowia oraz okresu służby wojskowej lub służby zastępczej.


Art. 124. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim w przypadku:
1) czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy, a w przypadku stwierdzenia przez uprawnionego lekarza poprawy stanu zdrowia i możliwości powrotu do pracy, jeżeli okres ten przekracza dwa lata;
2) wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji uczelni;
3) otrzymania przez nauczyciela akademickiego oceny negatywnej, o której mowa w art. 132;
4) podjęcia lub wykonywania przez nauczyciela akademickiego dodatkowego zatrudnienia bez zgody rektora, o której mowa w art. 129 ust. 1 i 10.
2. Rektor rozwiązuje za wypowiedzeniem stosunek pracy z nauczycielem akademickim w przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych ocen negatywnych, o których mowa w art. 132.

Art. 128. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o pracę z nauczycielem akademickim następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, z tym że rozwiązanie stosunku pracy, za wypowiedzeniem następuje z końcem semestru.

2. Rektor może rozwiązać za wypowiedzeniem stosunek pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę również w przypadku określonym w art. 124 ust. 1 pkt 3.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Statut Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z 2017 r. – § 88 tutaj
 • Uchwała Nr 19/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia okresowej oceny nauczycieli akademickich w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Ocena za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2016 r. przeprowadzana jest na podstawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 140/2013 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wraz z późniejszymi zmianami)
  .
 • Uchwała Nr 10/2017 Senatu im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  nowość!
  Uchwała Nr 18/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 10/2017 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj
  Regulamin
  obowiązuje od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r.
 • Uchwała Nr 140/2013 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (wraz z arkuszami działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego) tutaj z póżniejszymi zmianami:
  • Uchwała Nr 98/2014 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie oceny nauczycieli akademickich tutaj;
  • Uchwała Nr 01/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. tutaj;
  • Uchwała Nr 90/2015 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Czestochowie z dnia 23 września 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 140/2013 Senatu AJD w Częstochowie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie Regulaminu oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie tutaj

 • Regulaminy wydziałowe wraz z punktacją za poszczególne osiągnięcia naukowe dostępne są w dziekanatach Wydziałów, sekretariatach Instytutów i Studium

Informacje dodatkowe

 

 • Składy komisji oceniających na kadencję 2016-2020 tutaj
 • Uchwała Nr 35/2012 Senatu Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zatrudnienia  nauczycieli akademickich tutaj

 

Formularze

 

 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla pracowników Wydziałów i Biblioteki (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla Studium Nauki Języków Obcych (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Arkusz działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego dla Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 90/2015 Senatu AJD) tutaj
 • Odwołanie od oceny okresowej wyników pracy tutaj
 • nowość! Arkusz oceny działalności i wyników pracy nauczyciela akademickiego tutaj obowiązuje od oceny dotyczącej okresu od 1 stycznia 2017 r.