Ogłoszenia


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015, poz. 2164 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.


Okres realizacji zamówienia 01.01.2018– 31.12.2018.
Szczegółowy zakres usług zawiera „Opis przedmiotu zamówienia".
Zamówienie nie jest podzielone na zadania. Oferty należy składać na całość zamówienia. Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.
Oferty należy składać w terminie do 9 listopada 2017r. do godz. 14.00


Miejsce przesłania /złożenia ofert:
Akademia im Jana Długosza w Częstochowie
ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa
Kancelaria ogólna pokój 32 lub drogą mailową na adres r.zawada@ajd.czest.pl


[opis przedmiotu zamówienia] [załącznik nr 1] [załącznik nr 2] [załącznik nr 3] [załącznik nr 4]
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na świadczenie usług związanych z obsługą techniczną, przeglądami, naprawami i konserwacją central telefonicznych, aparatów telefonicznych i faksów w obiektach Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013, poz. 907 z późn. zm.). Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 tys. euro.
Okres realizacji zamówienia 01.01.2018r. – 31.12.2018r.
Szczegółowy zakres usług zawiera „Opis przedmiotu zamówienia".
Zamówienie nie jest podzielone na zadania. Oferty należy składać na całość zamówienia. Kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.

Oferty należy składać w terminie do 03 listopada 2017r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi 6 grudnia br. o godz. 10:00 w pokoju 407.
Miejsce złożenia ofert:
Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, Kancelaria ogólna pokój 32
lub przesyłać na adres email r.zawada@ajd.czest.pl do dnia 3 listopada 2017r. Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.


[opis przedmiotu zamówienia][parametry techniczne centrali]ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na przegląd techniczny sprzętu gaśniczego tj. gaśnic, hydrantów oraz próby ciśnieniowe węży gaśniczych (maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów) suchych pionów w obiektach Uczelni.
Wykaz sprzętu p. pożarowego objętego zamówieniem z podziałem na lokalizacje znajduje się w załączniku do zaproszenia.
Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi przeglądu sprzętu p. pożarowego :

• zbadanie stanu technicznego sprzętu gaśniczego,
• oględziny zewnętrzne (uszkodzenia mechaniczne, korozja, stan plomb i zawleczek),
• dla gaśnic zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012r. sprawdzenie ważności legalizacji UDT,
• sprawdzenie stopnia napełnienia środkiem gaśniczym i stanu czynnika wyrzutowego,
• sprawdzenie lokalizacji i stanu zamocowania gaśnicy lub agregatu gaśniczego,
• naklejenie kontrolki z datą następnego badania,
• w przypadku prób ciśnieniowych węży gaśniczych (maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów),
• w przypadku hydrantów wewnętrznych zgodnie z normą PN-EN 671-3 (Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne)
• w przypadku hydrantów zewnętrznych sprawdzenie otwarcia zasuwy hydrantów zewnętrznych, pomiar wydajności nominalnej i ciśnienia zaworu hydrantu,
• w przypadku suchych pionów określenie stanu ogólnego, potwierdzenie sprawności działania.
1. Wykonawca wykona usługę zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.
2. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić po przeglądzie w każdym z obiektów protokół, który będzie zawierał ilość i lokalizację na danym obiekcie:
-gaśnic /hydrantów/ węży poddanych przeglądowi,
- gaśnic / hydrantów /węży wymagających remontu z określeniem zakresu prac,
- zbiorników gaśniczych przeznaczonych do legalizacji podległych UDT,
- gaśnic / hydrantów /węży przeznaczonych do utylizacji.
3. Dokumentacja badania (wyniki przeprowadzonych prób, badań) w formie protokołu i załącznika do protokołu zostanie przekazany Administratorowi danego Obiektu.

W załączniku należy wpisać kwotę brutto za CAŁOŚĆ usługi wraz z podziałem na każdy obiekt.

Kryterium wyboru będzie stanowiła najniższa zaoferowana kwota brutto za całość zamówienia.

Okres realizacji zamówienia do 10.11.2017 r.

Oferty należy składać w terminie do 25 października 2017 r. do godz. 15:00.

Miejsce złożenia ofert: Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, pokój 32.
Oferty można także składać drogą elektroniczną na adres r.zawada@ajd.czest.pl

[wykaz gaśnic węży i hydrantów]ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu na przegląd sprzętu gaśniczego (bez UDT) oraz remont i utylizację gaśnic w obiektach Uczelni.
Okres realizacji zamówienia do 31.10.2017 r.
Szacunkowy wykaz sprzętu p. pożarowego z podziałem na lokalizacje znajduje się w załączniku do zaproszenia.
W ofertach należy podać kwotę netto za 1 sztukę przeglądu gaśnicy, kwotę netto za 1 sztukę remontu gaśnicy, kwotę netto za 1 sztukę utylizacji gaśnicy, kwotę netto za pomiary 1 sztuki hydrantu (badanie ciśnienia i wydajności) oraz kwotę netto za przegląd 1 sztuki węża gaśniczego. Kryterium wyboru będzie stanowiła najniższa zaoferowana kwota netto.

Oferty należy składać w terminie do 17 października 2017 r. do godz. 15:00.
Miejsce złożenia ofert: Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8, pokój 32.
Oferty można także składać drogą elektroniczną na adres r.zawada@ajd.czest.pl

[szacunkowy wykaz sprzętu gaśniczego]


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania:

Lp. Nazwa składnika majątkowego Rok zakupu Ilość
1 Regulator temperatury 1982 5
2 Naczynie Dewara 50 L 1982 1
3 Butle stalowa bez zaworu 3÷5 L 1990/1991 8
4 Pompa PZK-100 1980 1
5 Pompa PKZ-100 1980 1
6 Helowy wykrywacz nieszczelności PTJ-10 1988 1
7 Próżniomierz jonizacyjny PW-12 1980 1
8 Próżniomierz oporowy PNA-32 1983 1


Sprzęt jest do wglądu w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15, telefon kontaktowy 606-670-667 P. Krasowski Jarosław.Zapraszamy do składania ofert do dnia 06.06.2016 godz. 15.00, na adres email: r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres:

Akademia im. Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
pok. 507

Oferty można składać oddzielnie na poszczególne pozycje.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania drewno modrzewiowe opałowe w nieokorowanych wałkach o długości do 2,10 m i średnicach od 18 cm do 28 cm, jeden wałek o śr. 38 cm. Ilość drewna to 1,23 m3 po odliczeniu kory. Kupujący odbierze przedmiot sprzedaży na własny koszt z budynku przy ul. Waszyngtona 4/8 w Częstochowie.
Drewno można obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie z administratorem obiektu p. Ewą Długołęcką, tel. 34 3784103. W ofercie należy podać cenę brutto za całość drewna.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 29 kwietnia 2016r., na adres email: r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres:
ul. Waszyngtona 4/8,
42-200 Częstochowa,
pok. 32.

Akademia zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży bez podawania przyczyny.


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania :

Lp. Nazwa składnika majątkowego Rok zakupu Ilość
1 Sprężarka 1982 1
2 Regulator temperatury 1982 5
3 Układ hydrauliczny 1982 1
4 Podnośnik hydrauliczny 1982 1
5 Naczynie Dewara 50 L 1982 1
6 Butle stalowa bez zaworu 3÷5 L 1990/1991 10
7 Pompa PZK-100 1980 1
8 Pompa PKZ-100 1980 1
9 Helowy wykrywacz nieszczelności PTJ-10 1988 1
10 Próżniomierz jonizacyjny PW-12 1980 1
11 Próżniomierz oporowy PNA-32 1983 1


Sprzęt jest do wglądu w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15, telefon kontaktowy 606 670 667 r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres:

Akademia im. Jana Długosza

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

pok. 507Oferty można składać oddzielnie na poszczególne pozycje.


KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie ogłasza konkurs w celu wyboru brokera ubezpieczeniowego na kompleksową obsługę ubezpieczeniową.
Konkurs prowadzony jest zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku (j.t.Dz.U.2015 poz. 1206) oraz ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 r. (j.t.Dz.U.2014 poz. 1450).
Termin składania ofert upływa w dniu 19 lutego 2016 do godz. 9:30. Oferty w zamkniętych opakowaniach należy złożyć w kancelarii ogólnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, pok. 32.

[opis przedmiotu konkursu] [formularze] [wyjaśnienia] [wyjaśnienia] [wyjaśnienia]


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie oferuje do sprzedania :

L.p. Nazwa składnika majątkowego Rok zakupu ilość
1 Silnik krokowy 1987 3
2 Naczynie dewara do przechowywania ciekłego azotu o pojemności 21,5 dm3 1978, 1979 6
3 Naczynie dewara do przechowywania ciekłego azotu o pojemności 7,8 dm3 1978 ,1987 5

Sprzęt jest do wglądu w budynku dydaktycznym przy Al. Armii Krajowej 13/15, telefon kontaktowy 34/361-19-09 wew 274 P. Kokot Leszek

Zapraszamy do składania ofert do dnia 8.01.2016 godz.15.00 Na adres email r.zawada@ajd.czest.pl lub pocztą na adres: ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, pok. 507.

Oferty można składać oddzielnie na poszczególne pozycje.