Projekty EFSZintegrowany Program Rozwoju Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 707 studentów AJD, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, wsparcie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji 198 pracowników AJD poprzez realizację kompleksowego programu poprawy jakości jej funkcjonowania.

Program ten obejmuje szkolenia, staże, wizyty studyjne, dodatkowe zajęcia z pracownikami dla studentów, szkolenia kadry AJD. Główny rezultat projektu to podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych jego uczestników oraz zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: od 2018-10-01 do 2021-09-30.

Wartość projektu: 6 681 457,67 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 6 478 787,67 złStaż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie.
(Staże 2017 - 3 kierunki B, IB, I)


Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa docelowej grupy studentów poprzez udział w stażach krajowych umożliwiających:
- wzmocnienie praktyczne elementów kształcenia,
- podniesienia kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych, samo organizacyjnych,
- zdobycie cennego doświadczenia zawodowego,
- wykształcenie zdolności do samodzielnej pracy, jak również do pracy w zespole.

Przyznanie staży studentom zwiększy ich konkurencyjność na rynku pracy i pozwoli wyeliminować problemy natury ekonomicznej. Główny rezultat projektu to umożliwienie absolwentom znalezienie zatrudnienia w firmach lub założenie własnej firmy. Staże będą realizowane wyłącznie w okresie od jednego do czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.

Okres realizacji projektu: od: 2017-10-01 do: 2018-11-30

Wartość projektu: 80 246,25 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 77 838,86 złDietetyka w praktyce - drogą do sukcesu.
(Staże 2017 – Dietetyka
)

Celem głównym projektu jest podniesienie do dnia 30.11.2018 r. kompetencji niezbędnych na rynku pracy docelowej grupy studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD) poprzez:
-poprzez organizację staży krajowych,
- realizację wysokiej jakości programów stażowych,
- podniesienie kompetencji tj. zdolność do samodzielnej pracy oraz do pracy w zespole, do formułowania ocen krytycznych i do rozwiązywania konfliktów.

Grupę docelową projektu stanowią studenci czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych kierunku Dietetyka. Przyznanie staży studentom zwiększy ich konkurencyjność i pozwoli wyeliminować problemy natury ekonomicznej. Umożliwi to absolwentom znalezienie zatrudnienia w firmach lub założenie własnej firmy.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2017 do 30.11.2018.

Wartość projektu: 114 637,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 111 198,37 zł


Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej.
(MOTO staże + kompetencje).

Celem projektu jest podniesienie kompetencji docelowej grupy studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie kierunków I stopnia (inżynierskich): Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały oraz Inżynieria Bezpieczeństwa. Projekt wspiera rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez:
- realizację wysokiej jakości programów stażowych,
- realizację programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców prowadzących działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym,
- włączenie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Głównym rezultatem będzie uzyskanie przez studentów certyfikatów z odbytych szkoleń, podejmowanie dodatkowych zadań praktycznych realizowanych w formie projektowej oraz wizyty studyjne u pracodawców.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2019.

Wartość projektu: 263 261,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 255 310,06 zł


Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
(Pielęgniarki AJD)

Celem projektu jest osiągnięcie wysokiej jakości kompetencji zawodowych grupy studentów akademickich (studiów Pielęgniarstwo) poprzez:
- realizację pełnego 3-letniego cyklu kształcenia na studiach stacjonarnych I stopnia,
- program stypendialny dla studentek/studentów,
- odpłatne praktyki zawodowe obowiązkowe i dodatkowe dla studentek/studentów,
- dodatkowe szkolenia i warsztaty dla studentek/studentów oraz nauczycielek.

Główny rezultat projektu to podniesienie specjalistycznych kompetencji zawodowych jego uczestników.

Projekt będzie realizowany w okresie od: 2017-10-01 do 2020-09-30

Wartość projektu: 633 037,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 569 733,74 zł


Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy.
(Fizjoterapeuci na rynku pracy)

Celem ogólnym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych poprzez:
- kursy certyfikowane w zakresie kompetencji zgodnych z zapotrzebowaniem pracodawców,
- zajęcia warsztatowe z pracodawcami z regionu,
- wykłady naukowe poszerzające wiedzę studentów w zakresie stosowania nowoczesnych sprzętów
do rehabilitacji i leczenia osób z chorobami wieku starszego,
- wyjazdy studyjne w cenionych ośrodkach leczniczych w Polsce
- poznanie najciekawszych rozwiązań leczniczych w branży fizjoterapeutycznej.

Projekt skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych ostatniego roku Wydziału Pedagogicznego z kierunku Fizjoterapii AJD w Częstochowie. Główny rezultat projektu to uzyskanie wysokiej jakości kompetencji zawodowych umożliwiających konkurencyjność na rynku pracy.


Projekt będzie realizowany w okresie: od 2017-09-01 do 2019-08-31

Wartość projektu: 351 188,25zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 340 652,60 zł


Nauczyciel - Zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji dydaktycznych grupy docelowej nauczycieli akademickich w następujących obszarach:
- wykorzystania innowacyjnych metod dydaktycznych,
- posługiwania się narzędziami informatycznymi w procesie kształcenia studentów,
- prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem mediów społecznościowych w zarządzaniu informacją

uzyskane poprzez realizację zadań w projekcie zakładających organizację szkoleń kształtujących w/w kompetencje oraz praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności w prowadzeniu przez semestr zajęć dydaktycznych ze studentami. Główny rezultat projektu to przyrost kompetencji 85 nauczycieli akademickich, w porównaniu z ich początkową diagnozą.

Okres realizacji projektu: 01.03.2017 - 31.03.2018

Wartość projektu: 239 190,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 232 014,30 zł


Rozwój Kompetencji Filozoficznych

Celem głównym projektu jest wzrost kompetencji związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką i heurystyką u 81 uczniów spośród 90 objętych projektem poprzez realizację fakultatywnych zajęć w:
• Autorskim Liceum Artystycznym i Akademickim „ALA" w Częstochowie,
• Zespole Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta, Technikum Nr 7 w Częstochowie,
• I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, w Częstochowie,
• Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku - III Liceum Ogólnokształcące im. K. Kosińskiego,
• IX Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Częstochowie
• Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie,

Zajęcia odbędą się w terminie od 01.09.2017 r. do 30.06.2018 r. w ramach realizacji trzeciej misji uczelni.
Celem szczegółowym projektu jest pobudzenie w uczniach ciekawości poznawczej, poprawa umiejętności analizy i syntezy, wnioskowania, zdolności do argumentowania i heurystyki, rozwinięcie zdolności do zadawania pytań i podejmowania prób odpowiedzi, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.

Wartość projektu: 79 486,00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 77 101,00 zł


PROJEKTY ZREALIZOWANE:

1. Wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie poprzez zastosowanie systemu klasy ERP z elektronicznym obiegiem dokumentów i podniesienie kompetencji kadry kierowniczej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt był realizowany od stycznia 2013 roku do końca grudnia 2014 roku. Celem projektu było wdrożenie systemu informatycznego ERP. Nowoczesna platforma umożliwiła sprawniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi w Uczelni, wpłynęła na zarządzanie badaniami naukowymi prowadzonymi przez pracowników AJD, gospodarowanie finansami oraz relacje jakie prowadzi Akademia ze światem biznesu. Program umożliwił lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do oczekiwań rynku pracy. Stało się tak za sprawą monitoringu kariery zawodowej absolwentów.
W ramach projektu zrealizowane zostały również m. in. szkolenia dla kadry kierowniczej AJD.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 3 026 035 PLN

Więcej o projekcie: www.erp.pokl.ajd.czest.pl

2. Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od sierpnia 2012 roku do sierpnia 2015 roku Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie realizował projekt pt. „Biotechnologia szansą na lepszą pozycję na rynku pracy". Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 4.1.2) i skierowany był do studentów, którzy rozpoczęli naukę w Instytucie w roku 2012.

Program objął 70 studentów Wydziału. Projekt oferował uczestnikom:
1. stypendium w wysokości 1000 złotych,
lub udział w zajęciach wyrównawczych z chemii i biologii oraz zestawy podręczników akademickich z chemii i biologii (o wartości ok. 1500 PLN dla każdego uczestnika I roku),
2. kursy specjalistyczne przydatne w przyszłej pracy zawodowej (Kurs Przedsiębiorczości),
3. specjalistyczny kurs „System zarządzania w laboratorium. Zadania kierownika ds. jakości i kierownictwa technicznego. Audit w laboratorium"
4. wyjazdy do przedsiębiorstw (POLFARMA, gorzelnia, browar, oczyszczalnia ścieków, itp.) oferujących absolwentom zatrudnienie oraz pomoc w wyborze staży i praktyk
5. możliwość odbycia na III roku studiów stażu zawodowego, za które stażyści otrzymają wynagrodzenie)
6. staże zagraniczne w znaczących instytucjach związanych z biotechnologią
7. lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie Akademickiego Biura Karier (ABK).
8. wsparcie dla osób niepełnosprawnych (np. tłumacze języka migowego)
9. zaawansowany kurs biotechnologiczny (Biotechnologia w medycynie
i kryminalistyce)
10. kurs języka biotechnologicznego technicznego uzupełniony o wykłady zagranicznych specjalistów (w języku angielskim).

Ponadto:
- wykłady w języku angielskim,
- kursy specjalnościowe poszerzające wiedzę praktyczną,
- innowacyjne metody kształcenia,
- dodatkowe praktyki zawodowe w ośrodkach krajowych i zagranicznych,
- wykłady ekspertów zewnętrznych,
- wsparcie procesu dydaktycznego poprzez ciągłe konsultacje w celu ułatwienia studentom kontaktu ze specjalistami spoza uczelni uczestniczącymi w procesie kształcenia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 644 259,95 PLN

więcej o projekcie na stronie: www.ich.ajd.czest.pl/news.pl3. Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Od 1 września 2009 r. do 31.12.2013 r. Wydział Matematyczno - Przyrodniczy (WMP) mieszczący się przy Al. Armii Krajowej 13/15 w Częstochowie, realizował projekt pt. Wykorzystaj szansę - zajęcia wyrównawcze, kursy szkolenia i staże kluczem do sukcesu na rynku pracy. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) skierowany był do studentów rozpoczynających naukę na WMP w latach: 2009, 2010, 2011. Łącznie program objął 450 studentów Wydziału (150 osób każdego roku). Do najważniejszych celów Projektu zaliczyć można:

- rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki,
- współpraca uczelni z pracodawcami i organizowanie staży zawodowych,
- lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez kompleksowe wsparcie Akademickiego Biura Karier(ABK),
- wyrównanie szans edukacyjnych studentów wywodzących się z różnych środowisk, zwłaszcza z obszarów o ograniczonym dostępie do wiedzy
i wykształcenia
- popularyzacja nauk matematyczno przyrodniczych
- umożliwienie studentom zdobywania wiedzy na poziomie akademickim w sposób bardziej efektywny.
- wzrost atrakcyjności oferty Wydziału oraz pozyskanie większej liczby kandydatów.

Studenci zakwalifikowani do projektu w pierwszym roku swoich studiów uczęszczali na zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki. Każdy student otrzymał materiały szkoleniowe i pomoce naukowe o łącznej wartości 150 zł. Na drugim roku studiów, studenci ci zostali objęci wsparciem ABK w zakresie doradztwa zawodowego (konsultacje i szkolenia). Na III roku studiów najlepsi studenci, którzy uczestniczyli zarówno w zajęciach fakultatywnych jak i działaniach realizowanych przez ABK, odbyli trzymiesięczne staże zawodowe, za które otrzymali wynagrodzenie.

Wartość projektu: 3 300 399, 41

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 3 300 399, 41 zł

4. Life Long Learning - edukacja przez całe życie


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Od 1 stycznia do 31 lipca 2010 r. Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie realizowała projekt pt. „Life Long Learning - edukacja przez całe życie".
Projekt obejmował zorganizowanie:

- targów edukacyjnych: w Częstochowie, Bielsku-Białej i Katowicach, z udziałem firm zajmujących się różnymi formami kształcenia ustawicznego,
- dni otwartych w tych firmach, w celu przybliżenia uczestnikom projektu istniejących możliwości i form dokształcania,
- konferencji dotyczących form i zasad kształcenia ustawicznego.

Projekt miał na celu uświadomienie zasadności uczenia się przez całe życie oraz rozpowszechnienie wiedzy na temat możliwości i korzyści z niego płynących. Promocja idei Life Long Learning prowadzona była za pomocą spotów radiowych, banerów informacyjnych, reklamy internetowej oraz prasowej (lokalnej i regionalnej). Projekt przewidywał publikację materiałów dotyczących zasad uczenia się przez całe życie wraz z informatorem zawierającym ofertę placówek kształcenia ustawicznego w województwie śląskim. W ramach projektu została również zorganizowana konferencja prasowa propagująca cele i ideę LLL - edukacji przez całe życie. Projekt realizowany był w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.3 - Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zasięg projektu: województwo śląskie.

Wartość projektu: 668 677, 00 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 668 677, 00 zł