AJD w gronie kilku uczelni, które wygrały projekt z zakresu branży motoryzacyjnej


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymała 263 tysiące złotych na realizację projektu zatytułowanego: „Inżynier przyszłości w branży motoryzacyjnej". Projekt jest finansowany w ramach konkursu dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs nr POWER.03.01.00-IP.08-00-MOT/17 na projekty wspierające rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji studentów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD) kierunków I stopnia (inżynierskich): Innowacyjne Technologie i Nowoczesne Materiały (ITiNM) oraz Inżynieria Bezpieczeństwa (IB).

Projekt będzie realizowany w okresie od 1.01.2018 do 30.06.2019.

Projekt wspiera rozwój kadr dla przemysłu motoryzacyjnego, stanowiącego duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez:

- realizację wysokiej jakości programów stażowych,

- realizację programu rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy przez pracodawców prowadzącym działalność w Polsce w przemyśle motoryzacyjnym,

- włączenie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację,

Program rozwoju kompetencji zostanie zrealizowany poprzez zaplanowanie następujących elementów:

- certyfikowane szkolenia prowadzące do uzyskania kwalifikacji i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje

- dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych

- wizyty studyjne u pracodawców.

Włączanie pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację odbywać się będzie w zakresie realizacji programów stażowych i programów rozwoju kompetencji.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Wojciech Ciesielski (Prodziekan ds. Nauki Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego).

Link do listy rankingowej:

http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/wiedza_edukacja_rozwoj/mot_17/lista_projektow_pozytywnych.pdf