Konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy"


NCBiR ogłosiło konkurs w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy".

Nabór wniosków w terminie od 18 grudnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.

Projekt przewiduje wyłącznie opracowanie programów kształcenia i realizację działań dydaktycznych wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego lub organizacjami pozarządowymi dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

- rozbudzanie ich ciekawości poznawczej;

- stymulowanie intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;

- inspirowanie do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;

- propagowanie kultury innowacyjności;

- zapoznanie ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;

- integrację lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych,

popularyzatorskich, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Kryterium obligatoryjnym jest nawiązanie, do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu, formalnej współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami projektu.

Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 zł.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/umo17/