Mobilność akademików – nowy projekt Uczelni, który uzyskał dofinansowanie ze strony Narodowej Agencji programu Erasmus+


Informujemy, że wniosek złożony przez dr Mariolę Mirowską oraz dr Monikę Kowalczyk-Gnyp z Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Wydziału Pedagogicznego, we współpracy z dr. Rafałem Głębockim z Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą uzyskał dofinansowanie ze strony Narodowej Agencji programu Erasmus+. Projekt dotyczy mobilności studentów i pracowników uczelni między krajami partnerskimi programu. Wymiana nastąpi pomiędzy Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie i uczelniami z Ukrainy. Działaniem zostanie objęta mobilność studentów kierunku praca socjalna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (studia I stopnia) oraz kierunek zarządzanie uczelni z Ukrainy (studia II stopnia). Program obejmuje realizację modułów kształceniowych z zakresu zarządzania projektami, a także poznanie metody case management. Wprowadzenie tej metody będzie zaprezentowane w obszarze systemów pomocy społecznej, zdrowia i edukacji, a także na potrzeby runku pracy. W zakresie mobilności pracowników zaplanowano m.in. rozwijanie współpracy naukowej pomiędzy uniwersytetami oraz publikację materiałów dydaktycznych. W pracy dydaktycznej wykorzystane zostaną nowoczesne sposoby nauczania: metoda case management oraz forma online (e-learning). Istotnym elementem jest także aspekt umiędzynarodowienia, tj. tworzenie międzynarodowych programów kształcenia – nauczania i uczenia się.