Nowy kierunek studiów podyplomowych: Ochrona Danych Osobowych


Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa zaprasza od nowego roku akademickiego na nowe studia podyplomowe Ochrona Danych Osobowych (po zatwierdzeniu przez Senat AJD). Studia realizowane są we współpracy Akademii im. Jana długosza w Częstochowie z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Studia przeznaczone są dla osób, które odpowiadają za proces ochrony danych osobowych w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Studia trwają dwa semestry i obejmują 210 godzin.

W ramach studiów realizowane będą następujące bloki tematyczne:

 • 1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych;
 • 2. Planowanie i realizacja kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji;
 • 3. Zarządzanie IT. Kontrola Technologii Informacyjnej i Technologii związanych;
 • 4. Planowanie i organizacja systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych;
 • 5. Zarządzanie ryzykiem w obrębie danych osobowych;
 • 6. System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013;
 • 7. Audyt infrastruktury teleinformatycznej;
 • 8. Wykrywanie i zapobieganie oszustwom i nadużyciom skutkującym wyciekiem danych osobowych;
 • 9. Ochrona organizacji przed wyciekiem danych osobowych;
 • 10. Kontynuacja działalności po awarii. Zarządzanie ciągłością działania;
 • 11. Prawne aspekty związane z ochroną danych osobowych.

Absolwenci otrzymują:

 • 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych wydane przez Akademię im. Jana Długosza
  w Częstochowie;
 • 2. Certyfikat wydany przez PIKW Sp. z o.o. potwierdzający kwalifikacje w zakresie danego kierunku studiów;
 • 3. Prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o.( http://www.klpaikw.pl/sklad-krajowej-listy-paikw,art_155.html);
 • 4. Bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych (patrz § 9 Regulaminu KLPAiKW (http://www.klpaikw.pl/regulamin,165.html).

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych Ochrona Danych Osobowych jest legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.

Kontakt:

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa,

Częstochowa, Aleja Armii Krajowej 13/15,

tel. 34 3615970

e-mail: iet@ajd.czest.pl

www.iet.ajd.czest.pl