Uczelnia uzyskała dofinansowanie do programu rozwojowego studentów kierunku "pielęgniarstwo"


Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie otrzymała 633 tysiące złotych na realizację projektu zatytułowanego „Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie".

Projekt przewiduje realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

Projekt jest finansowany w ramach konkursu pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków nr POWER.05.03.00-IP.05-00-003/17, ogłoszonego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Koordynatorem projektu jest dr hab. Wojciech Ciesielski.

Program zawiera następujące elementy:

- Atrakcyjny program stypendialny, może korzystać z niego do 50% studentów z danego roku, którzy na poprzednim roku akademickim osiągnęli najwyższe wyniki.

- Finansowanie dodatkowych zajęć, w znacznym stopniu wykraczających poza standardy programu kształcenia, zwiększające umiejętności absolwentów i uwzględniające nowe postulaty epidemiologiczne i demograficzne jak i umożliwiające uzyskanie kompetencji w prowadzeniu działań profilaktycznych.

- Wynagrodzenie dla studenta za praktyki zawodowe obowiązkowe, zgodne z aktualnymi wymogami Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży.

- Stypendium dla studenta za odbycie praktyki zawodowej ponadprogramowej, których program jest opracowany poprzez uczelnię we współpracy z pracodawcami z branży opieki medycznej, co pozwala absolwentom uzyskać niezbędne doświadczenie do zdobycia jak najwyższej pozycji na rynku pracy.

Szkolenia i warsztaty dla kadry dydaktycznej uczelni, których efektem będzie podniesienie kompetencji kadry w zakresie:

- dodatkowych specjalistycznych tematów (żywienie do jelitowe i pozajelitowe, terapia bólu, resuscytacja),

- zarządzania czasem (szczególnie istotne w zawodach medycznych),
wielokulturowości (zmiany wynikające z napływu obcokrajowców),

- mediacji i negocjacji (codzienna konieczność radzenia sobie z różnorodnym stanem emocjonalnym pacjentów).

Link do listy rankingowej: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/44188/...


opr. dr hab. Wojciech Ciesielski (Prodziekan ds. Nauki Wydział Matematyczno-Przyrodniczy)