Współpracujemy z uniwersytetem medycznym z Charkowa


JM Rektor Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, prof. AJD podpisała umowę dotyczącą współpracy pomiędzy naszą Uczelnią a Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Medyczny. Ukraińską Uczelnię reprezentował prof. dr hab. Ihor Robak. Naukowcowi towarzyszyli również inni pracownicy CHNUM: dr Anna Demoko oraz dr Władimir Alkor.

W umowie zawartej zapisano m.in., iż strony będą popierać i rozwijać współpracę w dziedzinie badań i edukacji:

- chcą promować organizację wspólnych działań akademickich i naukowych, takich jak kursy, konferencje, seminaria, warsztaty lub wykłady;

- będą organizować i prowadzić wspólne projekty badawcze;

- zamierzają wspierać i ułatwiać wzajemną wymianę studentów, pracowników naukowych i badawczych;

- planują wymianę opublikowanych materiałów akademickich i badawczych;

- zobowiązują się do publikowania wyników wspólnych badań i ich realizacji;

W spotkaniu, które odbyło się 8 listopada uczestniczył również prof. dr hab. Vartolomii Savchuk – Oles Honchar z Dnieprowskiego Narodowego Uniwersytetu. Stronę polską reprezentowali również Prorektor ds. Nauki AJD dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. AJD oraz pracownik Instytutu Historii prof. Tadeusz Srogosz. W dalszej części wizyty goście z Ukrainy wzięli udział w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej Lekarz na prowincji. Organizatorem konferencji jest Wydział Filologiczno-Historyczny AJD. Odbywa się ona w dn. 9-10 listopada 2017 roku


na fotografii: Goście z Ukrainy podczas spotykania z władzami Uczelni