Wygraliśmy dwa konkursy POWER na realizacje projektów stażowych dla studentów "dietetyki" i "informatyki"


Konkurs na realizacje dwóch projektów stażowych dla studentów wygrali pracownicy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Chodzi o zadania zatytułowane: „Dietetyka w praktyce - drogą do sukcesu” i „Staż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie”. Przypomnijmy, że w tym roku akademickim pracownicy Uczelni wygrali już konkursy i uzyskali środki na sfinansowanie trzech innych projektów: „Rozwój kompetencji filozoficznych”, „Nauczyciel-zawodowiec. Rozwój kadry dydaktycznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” oraz „Profesjonalni fizjoterapeuci na rynku pracy”.

Koordynatorem projektu zatytułowanego ”Dietetyka w praktyce - drogą do sukcesu” jest dr hab. Wojciech Ciesielski. Koszt realizacji zadania to 117 tysięcy złotych. Jest ono finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Celem głównym projektu jest podniesienie do dnia 30.11.2018 r. kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, interpersonalnych oraz samoorganizacyjnych, niezbędnych na rynku pracy u 27 studentów kierunku Dietetyka (w tym 21 K) Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD), poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych. Udział w stażach wzmocni praktyczne elementy kształcenia, podniesie kompetencje oraz pozwoli na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Obecnie rynek pracy oczekuje od systemu szkolnictwa dostarczenia młodych pracowników posiadających zdolność do samodzielnej pracy, jak również do pracy w zespole, do formułowania ocen krytycznych i do rozwiązywania konfliktów. Przyznanie staży studentom zwiększy ich konkurencyjność i pozwoli wyeliminować problemy natury ekonomicznej. Umożliwi to absolwentom znalezienie zatrudnienia w firmach lub założenie własnej firmy, co może stymulować rozwój subregionu północnego woj. śląskiego. Projekt wpisuje się w szczegółowe cele działania 3.1 PO WER, a cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego „Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”. Poza PO WER problem niskich kwalifikacji osób młodych na rynku pracy wskazują inne dokumenty tj. Strategia Rozwoju Kraju (SRK), Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) oraz Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+”. Z raportu BKL „Zapotrzebowanie na pracowników – Edukacja a rynek pracy tom I” z 2014 r. wynika, iż w procesie rekrutacji z wykorzystaniem ofert pracy pracodawcy niezmiennie, od lat, olbrzymią wagę przypisują doświadczeniu w wykonywaniu obowiązków przynależnych proponowanemu stanowisku. Pracodawcy szukają tzw. „gotowego pracownika”. Co istotne, w każdej grupie zawodowej ogłoszenia z wymogiem doświadczenia zawodowego stanowią przynajmniej 80% wszystkich (ogółu) propozycji zatrudnienia. Wsparcie nie mogłoby być realizowane bez środków z EFS. Jak wynika z powyższego uzasadnienia cel główny projektu bezpośrednio przyczyni się do realizacji wskazanego celu szczegółowego PO WER.

„Staż - startem do kariery studenta AJD w Częstochowie”, to tytuł projektu którego koordynatorem jest dr hab. Robert Biczak. Koszt realizacji zadania to ponad 80 tysięcy złotych. Jest ono finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Projekt powstał z myślą o studentach biotechnologii, inżynierii bezpieczeństwa i informatyki. Celem głównym jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa u 18 studentów/ek (11K) Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (AJD), poprzez udział w stażach krajowych. Staże wzmocnią praktyczne el. kształcenia, podniosą kompetencje zawodowe, komunikacyjne, interpersonalne, samoorganizacyjne, oraz pozwolą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Realizacja wysokiej jakości programów stażowych przyczyni się do podniesienia kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy, zgodnie z zasadą, że rynek pracy oczekuje od systemu szkolnictwa dostarczenia młodych pracowników posiadających zdolność do samodzielnej pracy, jak również do pracy w zespole, do formułowania ocen krytycznych i do rozwiązywania konfliktów oraz takich, co posiadają praktyczne umiejętności. Przyznanie staży studentom zwiększy ich konkurencyjność i pozwoli wyeliminować problemy natury ekonomicznej. Umożliwi to absolwentom znalezienie zatrudnienia w firmach lub założenie własnej firmy, co może stymulować rozwój subregionu północnego woj. śląskiego. Projekt wpisuje się w szczegółowe cele działania 3.1 POWER, a cel główny projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego „Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa”. Poza PO WER problem niskich kwalifikacji osób młodych na rynku pracy wskazują inne dokumenty tj. Strategia Rozwoju Kraju (SRK), Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego (SRKL) oraz Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+”. Z raportu BKL „Zapotrzebowanie na pracowników – Edukacja a rynek pracy tom I” z 2014r. wynika, iż w procesie rekrutacji z wykorzystaniem ofert pracy pracodawcy niezmiennie, od lat, olbrzymią wagę przypisują doświadczeniu w wykonywaniu obowiązków przynależnych proponowanemu stanowisku. Pracodawcy szukają tzw. „gotowego pracownika”. Co istotne, w każdej grupie zawodowej ogłoszenia z wymogiem doświadczenia zawodowego stanowią przynajmniej 80% wszystkich (ogółu) propozycji zatrudnienia. Wsparcie nie mogłoby być realizowane bez środków z EFS. Jak wynika z powyższego uzasadnienia cel główny projektu bezpośrednio przyczyni się do realizacji wskazanego celu szczegółowego POWER. Dla uniknięcia podwójnego wsparcia w ramach projektu nie będą objęci wsparciem uczestnicy Programu Erasmus Plus+. Staże będą realizowane wyłącznie w okresie od jednego do czterech ostatnich semestrów studiów pierwszego stopnia lub drugiego stopnia.